SÅ FÅR DU EN KVALITETSSÄKRAD AUKTORISATION SOM EXISTENTIELL PSYKOLOG, PSYKOTERAPEUT ELLER VÄGLEDARE.

AUKTORISATIONSPROGRAMMET ÄR SATT PÅ PAUS. MER INFORMATION KOMMER.

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) genomför en kvalitetssäkrad auktorisation som grund för rätten att kalla sig existentiell psykoterapeut, existentiell psykolog och existentiell vägledare. SEPT åtar sig därvid att enligt den kravspecifikation vi tagit fram för de olika yrkesgrupperna auktorisera yrkesutövare som efter sin utbildning genomgått godkänd existentiell fortbildning. När du är auktoriserad, har du möjlighet att lista dig på SEPTs hemsida. SEPT har även slagit fast att kraven skall hållas höga och minst i nivå med vad som krävs i Europas länder med särskilt fokus på Storbritannien där flesta utövare finns.

Varför skall man auktorisera sig som existentiell psykoterapeut, psykolog eller vägledare?

Existentiell vägledning och terapi (counselling and psychotherapy) är en evidensbaserad och godkänd terapi- och vägledningsform i stora delar av världen. Terapiformen är också godkänd av EAP (European Association for Psychotherapy). Senaste världskonferensen i Athen (maj, 2023) lockade 600 deltagare från 48 länder och antalet utövare är betydande i Europa, i Nord- och Sydamerika och i många asiatiska länder.

Den existentiella vägledningen och terapin sker i dag med tre huvudsakliga inriktningar: den Existentiella  – fenomenologiska inriktningen; Existensanalysen (EA) (inklusive Logoterapin) samt den Humanistiska – existentiella inriktningen. Den existentiella vägledningen och terapin företräds i Sverige främst av Sällskapet för Existentiell Terapi (SEPT) som grundades 2005 och är främst existentiellt – fenomenologiskt inriktad.

I det unika läge som finns i Sverige vad gäller psykoterapilegitimation (där psykoterapi betraktas som en medicinsk angelägenhet och där utövarna skall verka med legitimation och under överinseende av Socialstyrelsen) har SEPT valt att arbeta för en kvalificerad existentiell påbyggnad och vidareutbildning för personer som vill skaffa sig en kvalitetssäkrad kompetens som existentiell psykoterapeut eller vägledare eller som existentiellt inriktad psykolog. Vi anser att den nivån ger en betryggande kunskaps- och erfarenhetsgrund för att den existentiella terapin och vägledningen skall erkännas av samhället och av den internationella gemenskapen framöver.

Som auktoriserad är man således erkänd av SEPT som en professionell person som kan vara kvalificerat verksam som existentiell terapeut, psykolog eller vägledare med en ordentlig och kvalitetssäkrad existentiell påbyggnad. Man kan då lista sig på SEPT’s hemsida som auktoriserad och därigenom få uppdrag. Man får tillträde till SEPT’s handledar- och lärarutbildning inom området och man får möjlighet att utvecklas genom de kollegiala kontakter som SEPT har inom det internationella och nationella fältet inom existentiell filosofi, psykologi och terapi. Det är också ur denna grupp auktoriserade utövare som SEPT kommer att rekrytera framtidens verksamma inom området. 

Det existentiella kunskapsområdet är under stark utveckling och drar till sig många villiga och ambitiösa personer som vill verka med samtal och allehanda insatser. SEPT anser att det är av stor vikt att nu sätta en norm för vad som skall utgöra en kvalificerad nivå för denna utövning.

SEPT hoppas att dessa upplysningar skall få dig att reflektera över dina egna möjligheter och din egen önskan att bli auktoriserad.

Dan Stiwne / Utbildningsansvarig, SEPT