Valberedning och revisor

Peter Lindström, revisor

Peter är civilekonom och arbetar som konsult i sitt eget bolag Interim Managament. Han har bred erfarenhet inom ekonomiområdet och har arbetet med allt ifrån redovisning, bokslut och finansiell rapportering. Peter har regelbundet kontakt med revisorer i arbetet ochhar god kännedom om revision.
samband med en skilsmässan kom Peter i kontakt med existentiell psykoterapi och filosofi och har följt SEPT sedan dess. Han har under de senaste åren deltagit i existentiella samtalsgrupper under ledning av Ann Lagerström och följt Johan Erikssons föreläsningsserie om Heideggers Vara och tid och en del andra texter som Heidegger skrivit.
KONTAKT
peter.lindstrom@pelicon.se

 

Dan Stiwne, valberedningen, sammankallande

Dan Stiwne är är leg. psykolog och psykoterapeut, fil. dr och docent i klinisk psykologi. Han är en av initativtagarna till Sällskapet för existentiell psykoterapi och har varit föreningens ordförande 2013-15. Han leder också SEPT:s vetenskapliga råd. Han har noggrant följt forskningen och startade den första legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen med existentiell inriktning vid Linköpings universitet och varit med i utvecklingen av utbildningarna på Södertörns och Mälardalens högskola.
Dan har genom sitt redaktörskap för flera antologier och i många artiklar bidragit till kännedomen om den existentiella inriktningen. Han har också verkat internationellt bland annat i samarbete med New School of Psychotherapy i London och arrangerat konferensen både i Sverige och utomlands.
KONTAKT
dan.stiwne@gmail.com