Vad är Logoterapi?

Sedan 2013 välkomnar SEPT logoterapeuter till föreningen.

VAD ÄR LOGOTERAPI?

Logoterapin brukar betraktas som en av det existentiella terapiträdets fyra grenar (de övriga är Daseinsanalysen efter Binswanger och Boss; den Amerikanska humanistiska-existentiella skolan efter May samt ’den brittiska skolan’ enligt van Deurzen, Spinelli och Cohn).

Logoterapin utvecklades under nittonhundratalets mitt av Viktor Frankl och hans efterföljare och har haft stort genomslag i västvärlden. Denna inriktning betonar att människans grundläggande drivkraft ligger i att söka mening i livets alla skeden och att boten för vår tids sjuka – tomhet, leda och brist på mening – finns att söka och finna i att förmå handla kreativt, målinriktat och uthålligt, förmå ta emot det världen erbjuder samt förmå inta rätt attityd eller hållning till allt det komplexa som möter en under livets gång. Ingen situation och ingen händelse vi är involverade i är utan mening i sig och det ankommer på oss att finna denna och klargöra den för oss. Svaret på frågan om livets mening måste sökas och besvaras av oss enskilda på just vårt sätt och i de situationer vi är involverade i. De mest plågsamma upplevelser och händelser kan så övervinnas genom att vi finner dess mening och dess plats i vårt livs stora mönster.

Logoterapin är stor i Finland, där kan du utbilda dig till logoterapeut. I Sverige finns ingen utbildning.

VAD FINNS ATT LÄSA?

Frankl har utvecklat sina teorier i böcker som tryckts i många upplagor på svenska. Läs mer om logoterapin i t ex:

Frankl, V.E. (2003). Viljan till mening. Stockholm: Natur & Kultur.

Frankl, V.E. (2006). Livet måste ha mening: erfarenheter från koncentrationslägret. Stockholm: Natur & Kultur.

Lukas, E. (2010). Lebensstil und Wohlbefinden. Berlin: Profil forlag.

För en bra sammanfattning läs:
Cooper, M. (2003). Existential Therapies. [Ch. 4: ’Logotherapy: Healing through Meaning’, pp 51-62] London: Sage.