Årsmöte & föreläsning 2024

Årsmötesdokument 2024

Årsmötesdokument 2024

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEPT ÅRSMÖTE SAMT FÖRELÄSNING!

PLATS: Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39A, 118 48 Stockholm
TID: Årsmötet kl. 10.00-11.30, endast medlemmar i SEPT. FIKA finns redan 9.30.
FÖRELÄSNING: 13.00-14.30, alla är välkomna – ingen kostnad. Se info om föreläsaren nedan.
OBS – ANMÄLAN KRÄVS FÖR BÅDE ÅM OCH FÖRELÄSNING: mail till styrelse@sept.se
Vi bjuder på fika och frukt

Dagordning till ordinarie stämma lördag den 23 mars 2024, 10.00-11.30.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för stämman

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 a)Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13 Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Nyval på ett år av två ledamöter. Nyval på två år av fyra
ledamöter.
c) en revisorer för en tid av ett år
d) en ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
e) firmatecknare

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Stämmans avslut

FÖRELÄSNING I ANSLUTNNG TILL ÅRSMÖTET, 13.00-14.30.

”Psykiatrins kris – ett sociologiskt perspektiv”

Föreläsare Jonas Lindblom är docent i sociologi vid Mälardalens universitet. Han har ett brett human- och samhällsvetenskapligt intresse och har bedrivit forskning inom hälsosociologi, socialpsykologi och social rörelseforskning. I sitt föredrag berättar han om sin nyutkomna bok ”Psykiatrins kris – Ett sociologiskt perspektiv” (2023). I boken presenteras medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning som visar att psykiatrins medicinska modell, som baseras på diagnostisering, medicinering och symtomreduktion, har bristfälligt vetenskapligt stöd. Lindblom framhåller nödvändigheten av en ny psykiatri som sätter fokus på nutidsmänniskornas relationella, psykologiska och existentiella svårigheter att leva väl. Hållpunkter i föredraget är: 

  • Den medicinska modellen har misslyckats med att erbjuda människor verksam vård och omsorg 
  • Psykiatrins diagnoser har betydande vetenskapliga problem vad gäller reliabilitet och validitet 
  • Psykofarmaka som förstavalsbehandling för nedstämdhet och ångest fungerar inte 
  • Psykiatrins diagnoser är socialt konstruerade 
  • Vi behöver arbeta för ett paradigmskifte mot en socialpsykologiskt inriktad psykiatri 

FÖRELÄSNINGEN ÄR KOSTNADSFRI. VÄLKOMMEN!