Årsmöte 2023

Årsmötesdokument 2023

Dagordning till ordinarie stämma lördag den 25 mars 2023

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för stämman

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 a)Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13 Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Nyval på ett år av två ledamöter. Nyval på två år av fyra
ledamöter.
c) en revisorer för en tid av ett år
d) en ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
e) firmatecknare

§ 14 Övriga frågor§ 15 Stämmans avslut