GDPR

Policy rörande hantering av personliga uppgifter avseende studerande i SEPT’s utbildningar

(The Swedish Society for Existential Psychotherapy)

2021-03-01

SEPT genomför löpande grund- och vidareutbildningar inom områdena existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och psykoterapi. Inom alla dessa utbildningar hanteras personuppgifter som är av betydelse för registrering och för kontakter med de studerande. I dessa sammanhang är det viktigt för SEPT att dels undvika att samla in mer information än nödvändigt, dels hantera den information som insamlas på ett korrekt sätt. SEPT följer i detta den policy och de regler som antagits av EU enligt GDPR (General Data protection Regulation) [EU 206/679; /the Data Protection Act (2018:218)] och som avser skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Huvuddragen i SEPT’s tillämpning gäller följande:

SEPT inhämtar de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som medlem. Personuppgifter som vi samlar in är: ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig som mobiltelefonnummer, e-postadress och adress.

Insamlandet av uppgifter sker i samband med ansökan om medlemskap samt då du ansöker om deltagande i våra utbildningar eller då du ansöker om auktorisation.

Uppgifterna behövs för att kunna kontakta dig för att ge information om föreningens verksamhet, för att kontakta dig angående ditt medlemskap, för att hålla dig uppdaterad om kurser du valt att gå hos oss, samt i ärenden som rör auktorisationsansökan.

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Framförallt gäller det under den tid du är medlem eftersom vi under den tiden behöver lagra uppgifter om dig i vårt medlemsregister. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap behöver vi ändå behålla dina personuppgifter en tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, t.ex. fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter.

Dina uppgifter delas enbart inom föreningen och då det är relevant för dina intressen. Det gäller t ex då föreningen behöver kontakta dig i ett ärende som rör deltagande i utbildningar, rör ditt medlemskap eller i ett auktorisationsärende. I övrigt delas inte dina uppgifter med part utanför föreningen.

Dataskyddslagen ger dig rättigheter att få information om de uppgifter som samlas om dig, ger dig rätt att ändra de uppgifter som finns samt ger dig rätt att bli raderad om uppgifterna inte längre behövs för sitt tidigare ändamål.

Du har även rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

Om du anser att dina personliga uppgifter behandlas felaktigt har du rätt att klaga genom att vända dig till oss eller lämna in klagomål direkt till datainspektionen.

SEPT har utsett personer som är personuppgiftsansvariga och som tar emot eventuella frågor och klagomål. Huvudansvariga personer kan nås genom kontakt med föreningens ordförande.