SEPT Stadgar

Antagna 2006
STADGAR för den ideella föreningen Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT)
Internationellt namn: Swedish Society for Existential Psychotherapy (SEPT) med säte i Falu kommun.

Bildad den 2005-10-21.
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 20150324
Ändring: säte i inledningen ändrat till Falu kommun.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi, vilket innebär att vara en aktiv röst och ett forum för existentiell praktik och teori. Föreningen och dess medlemmar ska föra dialog med en bredare allmänhet om existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi. Föreningen ska även föra dialog och initiera samarbete med fysiska och juridiska personer som är verksamma inom politik, media, kultur, vård, utbildning och forskning. Föreningens ändamål ska förverkligas genom konkreta verksamheter som:

Att erbjuda utbildningar, seminarier, föreläsningar och möten i egen regi, bl a via Akademin för Existentiell Psykoterapi, men även i samverkan med andra aktörer.
Att aktivt verka för att en ny legitimationsgrundande universitetsutbildning i psykoterapi med existentiell- humanistisk inriktning kan starta och upprätthållas.
Att driva en webbplats med aktuell information om litteratur, aktiviteter, diskussioner mm med existentiell inriktning samt vara aktiv på sociala medier såsom t ex Facebook.
Att starta ett bokförlag alternativt initiera ett samarbete med ett befintligt bokförlag för att verka för att existentiell litteratur publiceras och översätts.
Att samarbeta med organisationer, nätverk och personer nationellt och internationellt för att stimulera existentiella perspektiv.
Att tillgodose medlemmarnas behov av kunskapsmässig fördjupning och dialog genom att arrangera alternativt uppmuntra initiativ till interna, mindre seminarier, lokala studiecirklar mm.
Att publicera artiklar med existentiell inriktning och på andra sätt delta i den aktuella samhällsdebatten samt att på sikt starta en egen tidskrift/nättidskrift.
2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var och en för sig eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. I kallelse till årsmötet ska förslaget särskilt omnämnas.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte. Sådant beslut ska biträdas med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid upplösning av förening överlämnas föreningens tillgångar för främjande av existentiell verksamhet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Personer intresserade av att främja föreningens målsättning kan beviljas medlemskap i föreningen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att begära omprövning av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas till nästa styrelsemöte. I sådana fall ska styrelsen fatta omprövningsbeslut.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgift efter två påminnelser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse. Den berörde har rätt att begära omprövning av beslutet inom tre veckor. I sådana fall ska styrelsen fatta omprövningsbeslut.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

har rätt att delta i sammankomster, seminarier, föreläsningar, kurser, utbildningar mm som anordnas för medlemmarna, enligt de villkor som beslutas för varje arrangemang.
har rätt till information om föreningens angelägenheter, eventuella rabatter och andra förmåner som föreningen eventuellt kan erbjuda medlemmar.
skall följa föreningens stadgar och beslut.
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
14 § Deltagande i verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post och via föreningens webbplats. Vidare skall förslag till föredragningslista anslås i digitalt format på webbsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl enskild medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget om man bedömer så lämpligt, annars svarar styrelsen muntligt på förslaget på årsmötet.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Övervägande antal av styrelsens ledamöter ska vara existentiellt verksamma med gedigen erfarenhet, gott omdöme samt god kompetens för konstruktivt styrelsearbete som säkerställer föreningens ändamål.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) två revisorer för en tid av ett år
d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
e) firmatecknare
Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas om även den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna via e-post och webbplats senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 och 18 §.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå både av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen ska fastställa klara ansvarsområden för respektive styrelseledamot.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens ändamål och verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, samt att god etik och gott omdöme praktiseras.
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, att utarbeta trovärdiga strategier för att nå föreningens målsättningar samt att konkretisera dessa i delmål.
ansvara för och förvalta föreningens medel,
tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 23 §, och
förbereda årsmöte.
26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären¬den till arbetsgrupp, kommitté eller annat organ.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

28 § Budget och verksamhetsplan

Ordförande och kassör upprättar förslag till styrelsen för budget och verksamhetsplan för föreningen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av verksamheten. Budget och verksamhetsplan underställs årsmötet för beslut.

Uppdaterad 2014-04-07