SEPT:s vetenskapliga råd

SEPT har 2015 inrätta ett vetenskapligt råd som stöd för styrelsens uppgift att verka för att existentiell psykoterapi grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet samt som en potential för kontakter med universitets- och forskningscentra i frågor som avser kunskapsbasering och forskning i existentiell och humanistisk psykoterapi.

Sammankallande är docent Dan Stiwne.
Vill du veta mer? E-posta Dan här.

BAKGRUND Här kan du läsa styrelsens underlag och motiv till att instifta ett vetenskapligt råd.

Och vi i styrelsen är väldigt stolta över att presentera medlemmarna i SEPT:s vetenskapliga råd. (SEPT’s Scientific Advisory Board)

jonna_bornemarkJonna Bornemark

Docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Jonnas forskningsintressen är religionsfilosofi, existentiella frågor, praktisk kunskap, empati, människa-djur studier, etc. Hon skriver för närvarande på en bok med arbetstiteln Pedanternas världsherravälde som med hjälp av några renässansfilosofer kritiskt granskar den samtida fixeringen vid mätbarhet och oförmåga att hantera kvalitet.

Jonna Bornemark har publicerat ett antal filosofiska alster, t ex:
”The Erotic as Limit-Experience: A Sexual Fantasy” i Phenomenology of Eros, red. Jonna Bornemark och Marcia Sá Cavalcante Schuback, Södertörn Philosophical Studies, Huddinge: Södertörn University, 2012. “Inkännande och enkännande i fenomenologi” i Empati, red. Henrik Bohlin och Jakob Eklund, Studentlitteratur, 2013.
“The Genesis of Empathy in Human Development: A Phenomenological Reconstruction” i Journal of Medicine, Health Care and Philosophy, temanummer om Empathy and Medicine, no 2 2014, Vol. 17.
Kroppslighetens mystik: filosofiska läsningar av Mechthild von Magdeburg, Volante, 2015
”Life beyond Individuality: A-subjective Experience in Pregnancy” i Phenomenology of Pregnancy, red. Jonna Bornemark och Nicholas.
KONTAKT jonna.bornemark@sh.se

Bo Jacobsen

Research professor emeritus at the University of Copenhagen, holding the dr. Phil. and the Ph.D. degrees. He is also a Psychologist specializing in Existential Psychology as well as a licensed practicing psychologist and psychotherapist with an orientation of Existential Psychotherapy.
His main work in English is ’Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unique Human Being and Its Applications in Therapy’. Chichester: Wiley and sons, 2007. It has been translated into Danish as ’Livets dilemmaer. En bog om Eksistentiel Psykologi’. København: Hans Reitzels Forlag, 2009.
Bo has published a number of articles in Existential Analysis and lately the article ”The Role of Existential Philosophy and Existential Psychology for Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy, 2015, vol. 19, No. 1, 32-38”. Three of my Danish books have been translated into Swedish, the best known being ’Existensens psykologi. En introduktion’. Stockholm: Natur och Kultur, 2000.
INFO www.bo-jacobsen.dk
KONTAKT bj@bo-jacobsen.dk

Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson är för närvarande professor i pedagogisk filosofi på NTNU i Trondheim. Han var tidigare professor i utbildning och demokrati på Örebro universitet. Bernt Gustavsson har skrivit ett antal böcker om kunskap, bildning och demokrati. Ett av hans centrala forskningsområden är folkbildning, både i Sverige och andra länder. Därtill har han ett mångårigt samarbete med Södertörns högskola och praktiskt kunskapscentrum. Den främsta internationella erfarenheten är Sydafrika där han varit verksam sedan befrielsen från apartheid.

Bo Gustavsson har publicerat ett antal böcker t ex: ’Kunskapsfilosofi’. Wahlström & Widstrand,2000.
KONTAKT bernt.kbd@telia.com

Sebastian Rehnman

Sebastian Rehnman är professor i filosofi vid avdelningen för omsorg och etik på den hälsovetenskapliga fakulteten vid Universitetet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi vid VID vitenskapelige høgskole, samt D.Phil. och fil. lic. Han är certifierad filosofisk praktiker, handledare och lärare i Norsk selskap for filosofisk praksis, auktoriserad existentiell vägledare i Sällskapet för existentiell psykoterapi och godkänd filosofisk praktiker Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Han driver Dialogikos samtalspraktik i Göteborg och Stavanger samt på internet.

Rehnman forskar nu dels på självreflektion och sokratisk dialog, dels på psykoterapins vetenskapsteori och etik. Han är medlem av forskargrupperna Livsfenomener og omsorg samt Eksistensforsk. I sin senaste bok klargör och utvärderar han ett antropomorft försök att förstå existensen som helhet: Edwards on God (Routledge 2021).

Dan Stiwne

Docent i klinisk psykologi samt leg. psykolog och psykoterapeut ochvidareutbildad till existentiell terapeut med examen från Sheffield University (MA in Existential Psychotherapy). Dan är samordnare för vetenskapliga rådet)

Dan var tidigare universitetslektor i personlighetspsykologi och psykoterapi vid Linköpings universitet samt var programansvarig där för såväl psykolog- som psykoterapeututbildningen under många år. Han är nu verksam som utbildare, handledare och terapeut med existentiell inriktning och har publicerat sig inom områdena handledning, gruppsykologi, evidensbaserad psykoterapi samt existentiell psykoterapi.

Han är bl. a. redaktör för böckerna: ’Bara detta liv’ (Natur och Kultur, 2008) samt ’Ompröva livet’ (Studentlitteratur, 2009). Dan Stiwne var SEPT’s ordförande under tiden 2013-15. Han medverkar nu i utbildnings- och forskningsfrågor.
KONTAKT dan.stiwne@gmail.com

Peter Strang

Professor i palliativ medicin vid Karolinska Insititutet, cancerläkare, och överläkare vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem.
Peter Strang har över 30 års erfarenhet att arbeta med döende människor och han är sedan 1997 Sveriges första professor i palliativ medicin. Han har handlett 7 doktorsavhandlingar (3 läkare, 3 sjuksköterskor och en kurator) som helt eller delvis handlat om existentiell kris i samband med döendet. Fokus har legat på existentiella utmaningar enligt Yalom (Döden, friheten, den existentiella ensamheten och meningslösheten); menings-begreppet enligt Antonovsky (Sence of coherence/ KASAM), det svåra beskedet när man är döende; beröringens existentiella betydelse; copingstrategier inför döden samt frågor om lidande och eutanasiönskan. Peter Strang har publicerat ett 50-tal artiklar om aspekter existentiell kris i internationella tidskrifter. Tillsammans med Lisa Sand har Peter Strang gett ut en lärobok för vårdpersonal om existentiell kris : ”När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård” (Natur & Kultur 2012).
KONTAKT peter.strang@ki.se

digby-tantamDigby Tantam

Professor in psychiatry. He is research lead at New School of Psychotherapy and Counseling (NSPC) in London, co-chair the scientific committee Research Autism, member of Society for Existential Analysis (SEA) executive, chair Society of psychotherapists, chair research ethics panel, NSPC.

Digby is an active supervisor of doctoral and masters level theses since 1990 (12 completed doctorates). He has 79 refereed own papers, 44 chapters in books, 42 other publications, 13 books edited or authored, reviewer for multiple journals and funding agencies.
KONTAKT digby.tantam@gmail.com