Existentiell vägledning (Existential counselling)

2021-03-12

Definition och beskrivning

Existentiell vägledning är en icke-medicinsk insats för psykisk hälsa som grundar sig i existensfilosofi, existentiell psykologi och psykoterapi. Den bygger på övertygelsen om att sättet att leva, och de medel man har för att etablera och utveckla sitt liv, är starkt förknippat med frågor om hälsa och ohälsa. Den existentiella vägledningen fokuserar därför på viktiga grundläggande livsfrågor och hjälper klienten förstå hur just han eller hon kan förhålla sig till dessa för att uppnå bättre livskvalité och välbefinnande. Dessa frågor handlar om existentiella dilemman och rör sådant som hur man ska välja att leva, skapa mening, återhämta sig efter påfrestningar och förluster, hantera olika problem och hur man kan ompröva eller återupprätta ett liv som både är värt att leva och möjligt att leva. Det rör således ytterst förmågan att leva bättre i relation till sina unika förutsättningar och sin särskilda plats i tillvaron. Existentiell vägledning har således en viktig funktion i att hjälpa klienter till ökad livskvalitet, hållbarhet och återhämtningsförmåga.

Existentiell vägledning är inte att se som psykoterapi eller sjukvårdande behandling och verksamheten lyder inte under Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Som existentiell vägledare tar man sig därför inte an klienter i behov av psykoterapi eller psykiatrisk behandling och omvårdnad. Istället fokuserar vägledningen på klienter som är i ett tidigt stadium av ohälsa, som kan ha upplevt en påfrestande livskris, som lider av sviterna efter tidigare plågsamma upplevelser eller som av andra skäl är i behov av vägledande samtalshjälp gällande livssvårigheter eller livsdilemman. Vägledningen kan även röra personer som har avslutat en psykiatrisk eller psykoterapeutisk behandling och som nu försöker återetablera sitt liv med ett större mått av motståndskraft för framtiden.

Existentiell vägledning utövas av särskilt utbildade existentiella vägledare som är införstådda och kunniga i frågor om att leva väl, finna livsmål och livsmod samt på vilket sätt ett hållbart liv kan etableras, som mindre än tidigare utsätter klienten för risk att hamna i psykisk ohälsa. Den existentiella vägledaren arbetar enligt en väl genomtänkt professionell etik grundad i den Hippokratiska eden, dvs aldrig avsiktligt förvärra någons tillstånd, aldrig åta sig fall man inte är kompetent för samt alltid sträva efter att behålla sin professionella autonomi. I detta ingår regelbunden handledning.

Vill du söka auktorisation som existentiell vägledare? Läs mer