SEPT auktoriserar existentiella psykoterapeuter

Tillbaka till Så blir man auktoriserad ››

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) auktoriserar existentiella psykoterapeuter. Enligt  de krav som anges nedan auktoriseras legitimerade psykoterapeuter som genomgått kompletterande utbildning i existensfilosofi, existensens psykologi samt i existentiell vägledning och terapi.

Hur blir man auktoriserad existentiell psykoterapeut?

 1. Samtliga som i Sverige auktoriseras som existentiella psykoterapeuter skall vara legitimerade psykoterapeuter. Legitimationsfrågan prövas av Socialstyrelsen.
 1. Leg. Psykoterapeut behöver i normalfallet en existentiell påbyggnad motsvarande 30 hp. Kurser för detta ges av SEPT på avancerad nivå inom ramen för ett särskilt auktorisationsprogram.  I denna utbildning avser 22,5 hp teoretiska kurser och 7,5 hp handlett klientarbete. För att få tillträde görs dock en individuella prövning av den sökandes grundkunskaper inom området. Dessa grundkunskaper kan man ha inhämtat i sin grundutbildning eller vid högskola eller universitet eller vid annat utbildningsinstitut i Sverige eller utomlands.
 1. Den som ansöker om auktorisation sänder först följande handlingar till auktorisationsansvarig, Viktor Advani Friman (viktor.advani.friman@gmail.com) och får därefter besked om tillträde kan ges till den auktorisationsprogrammet eller om komplettering av grundkunskaperna behövs.
 1. Intyg på legitimation som psykoterapeut
 2. Betygsutdrag, kursplaner och litteraturlistor för de kurser som åberopas som existentiell grundutbildning
 3. Intyg på genomgången handledning
 4. Intyg på genomgången egenterapi eller vägledning enligt gällande regler.
 1. De kurser som ingår i auktorisationsprogrammet avser existensfilosofi, avancerad (EFA); existensens psykologi, avancerad (EPA), samt existentiell vägledning och terapi, avancerad (EVTA). Dessa kurser ges i ”hybridform” dvs som två heldagar i r l (i Stockholm), varav en vid kursstart och en vid kursens slut samt därefter som nätutbildning under 10 veckor. De tre teori- och metodkurserna kan avklaras under tre studieperioder från oktober till juni.
 1. För den som söker auktorisation som existentiell psykoterapeut gäller att den sökande skall ha genomgått minst 40 timmar egen terapi av insiktskaraktär, helst med existentiell inriktning. Men samtliga som söker auktorisation genom SEPT rekommenderas att skaffa sig egen erfarenhet av existentiell vägledning eller psykoterapi som en viktig erfarenhet för sin egen kommande väglednings- eller terapiutövning. [Dessa regler för egenterapi eller egen vägledning som del i auktorisering gäller i ett första skede för dem som startat sin auktoriseringsprocess före 2024-01-01. Justerade regler kan komma att gälla därefter.]  
 1. Den som genomgått auktorisationsprogrammets krav kan ansöka om att bli auktoriserad existentiell psykoterapeut. Auktorisationen innebär att man erlägger en administrativ avgift varefter man erhåller ett auktorisationsbevis.
 1. För att auktoriseras krävs medlemskap i SEPT.
 1. Om man önskar kan man därefter, mot en årlig avgift, lista sig på SEPT’s hemsida som existentiell psykoterapeut.

Varför skall man genomgå auktorisationsprogrammet och auktorisera sig som existentiell psykoterapeut, psykolog eller vägledare?

Existentiell vägledning och terapi (counselling and psychotherapy) är en evidensbaserad och godkänd terapi- och vägledningsform i stora delar av världen. Terapiformen är också godkänd av EAP (European Association for Psychotherapy). Senaste världskonferensen i Athen (maj, 2023) lockade 600 deltagare från 48 länder och antalet utövare är betydande i Europa, i Nord- och Sydamerika och i många asiatiska länder.

Den existentiella vägledningen och terapin sker i dag med tre huvudsakliga inriktningar: den Existentiella  – fenomenologiska inriktningen; Existensanalysen (EA) (inklusive Logoterapin) samt den Humanistiska – existentiella inriktningen. Den existentiella vägledningen och terapin företräds i Sverige främst av Sällskapet för Existentiell Terapi (SEPT) som grundades 2005 och är främst existentiellt – fenomenologiskt inriktad.

I det unika läge som finns i Sverige vad gäller psykoterapilegitimation (där psykoterapi betraktas som en medicinsk angelägenhet och där utövarna skall verka med legitimation och under överinseende av Socialstyrelsen) har SEPT valt att arbeta för en kvalificerad existentiell påbyggnad och vidareutbildning för personer som vill skaffa sig en kvalitetssäkrad kompetens som existentiell psykoterapeut eller vägledare eller som existentiellt inriktad psykolog.

Den nivå vi anser att existentiellt behandlings- och vägledningsarbete skall ske utifrån är det som definieras av SEPT’s Auktorisationsprogram och regler för auktorisation. Vi anser att den nivån ger en betryggande kunskaps- och erfarenhetsgrund för att Existentiella psykoterapeuter, Existentiella psykologer och Existentiella vägledare skall kunna arbeta betryggande, erkännas av samhället och av den internationella gemenskapen framöver.

Som auktoriserad är man således erkänd av SEPT som en professionell person som kan vara kvalificerat verksam som existentiell terapeut, psykolog eller vägledare med en ordentlig och kvalitetssäkrad existentiell påbyggnad. Man kan då lista sig på SEPT’s hemsida som auktoriserad och därigenom få uppdrag. Man får tillträde till SEPT’s handledar- och lärarutbildning inom området och man får möjlighet att utvecklas genom de kollegiala kontakter som SEPT har inom det internationella och nationella fältet inom existentiell filosofi, psykologi och terapi. Det är också ur denna grupp auktoriserade utövare som SEPT kommer att rekrytera framtidens verksamma inom området. 

Det existentiella kunskapsområdet är under stark utveckling och drar till sig många villiga och ambitiösa personer som vill verka med samtal och allehanda insatser. SEPT anser att det är av stor vikt att nu sätta en norm för vad som skall utgöra en kvalificerad nivå för denna utövning.

SEPT hoppas att dessa upplysningar skall få dig att reflektera över dina egna möjligheter och din egen önskan att bli auktoriserad.

Dan Stiwne / Utbildningsansvarig, SEPT

VILL DU BLI AUKTORISERAD?
Är du leg. psykoterapeut, psykolog och vägledare och vill ansöka om auktorisering?
Kontakta då och anmäl ditt intresse till Viktor Advani Friman, auktorisationsansvarig, som kan ge dig vägledning och information om auktoriseringsprogrammet och vad du behöver för din ansökan.