LOKALT NÄTVERK Så här kan du göra

Här kommer ett förslag från Existentiella nätverket i Värmland. Gör som vi gjort, bygg ett existentiellt nätverk där du finns och är verksam!

Som bekant handlar all tillblivelse i sann existentialistisk anda om att framträda och göra snarare än om ett passivt varande. Från att ha varit en passiv medlem eller intresserad av SEPT kan du enkelt bli en aktiv dito genom att tillsammans med några likasinnade bilda ett lokalt nätverk för SEPT.

Steg 1 Upptaktsträff Tillvägagångssättet är enkelt. Efter att ha funnit en lämplig avgränsning ( skola, arbetsplats, yrkesgrupp eller som i vårt fall en geografisk) skriver du ihop en inbjudan till en upptaktsträff som mailas ut till intresserade. Finns SEPT-medlemmar så bör de kontaktas och bearbetas i förväg. I inbjudan anges avsikten med att bilda nätverket: -för att främja känslan av samhörighet och gemenskap för de som delar det existentiella synsättet -för att bidraga till meningsfullt tankeutbyte, stöd och handledning -för att sprida kännedom om kurser, vidareutbildning med existentiell inriktning -för att främja spridandet av det existentiella synsättet i vård- och behandlingsarbete, men även att nå en bredare allmänhet med existentiella perspektiv -för att lokalt informera om SEPT Träffen ägnas i inledning åt att anta SEPTS:s stadgar som en grund till nätverket. Därefter bör rymligt med tid finnas för var och en att berätta om sin avsikt med att deltaga. Verksamheten må därpå självklart anpassas till deltagarnas intentioner.

2. Inre och utåtriktat arbete För att hålla ihop nätverket kan det vara klokt med ett nyhetsbrev varje månad. Brevet kan spegla nätverkets pågående arbete, men även innehålla nyheter från SEPT och aktuella tips av intressanta artiklar, böcker, föredrag eller filmer. Nätverkets arbete kan så indelas i ett inre och ett utåtriktat arbete. Det inre arbetet ska tjäna att stärka sammanhållning medelst återkommande träffar ev. med förutbestämt tema och kort inledning. Det utåtriktade arbetet kan bedrivas i många olika former. – I studiecirkelform tillsammans med lämpligt studieförbund med grundläggande studier i existentiella synsättet – Bokcirkel i samarbete med studieförbund där lämplig bok blir föremål för diskussion och existentiellt reflekterande – Offentligt föredrag med existentiellt tema – Insändare och/eller debattartiklar i lokal- och fackpress etc. – Skapa en enkel hemsida med en kontaktperson som kan nås och förmedla information.

3. Gör en arbetsplan För att bli antaget som lokalt nätverk underställt SEPT efterfrågas även en arbetsplan. Vi har antagit följande plan: – verka för att bli en känd mötesplats för existentiellt intresserade. -verka för en naturlig samhörighet med SEPT, informera om dess verksamhet och uppmuntra till medlemskap. -skapa inre och yttre forum och arenor till att sprida och fördjupa det existentiella perspektivet. Med ovanstående tankar och tips hoppas vi att Existentiella nätverket i Värmland kan bidra till att även Du bestämmer dig för att satsa på det närproducerade och börjar kultivera den existentiella myllan på hemmaplan genom att bilda ett lokalt existentiellt nätverk. Samtidigt bidrar du till att grunda och göra SEPT känt över hela landet.
Lycka till och hör gärna av dig vid behov. mangos-hyltefors
Magnus Hyltefors
Existentiella nätverket i Värmland
magnus.hyltefors@telia.com