24-26 november 2016 Fortsättningskurs med Dan Stiwne

NÄR 24-26 november
VAR Stockholm
FÖR VEM En kurs för dig som gått tre-dagars grundkurs, nätkursen eller är diplomerad existentiell coach.
PRIS 6 250:- inkl. moms
ANMÄLAN dan.stiwne@gmail.com

dan-stiwne3HUVUDLÄRARE Dan Stiwne, docent i klinisk psykologi, leg. psykolog,  leg. existentiell psykoterapeut och psykoterapihandledare.

Bakgrund
Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) har sedan lång tid erbjudit kurser som introducerat de tre besläktade synvinklarna: Existensfilosofi, Existensens Psykologi samt Existentiell Vägledning och Psykoterapi. Många har fått sin första introduktion genom att ta del av en av flera 3-dagars introduktionskurser där en översikt har getts över dessa tre aspekter. Detta har hos många lett till att man, exempelvis, gått vidare till egna studier av relevant litteratur, att man genomgått kursen ’Det existentiella samtalet’ vid Södertörns Högskola, eller att man fortsatt i SEPT’s fördjupande nätkurser. Nätkurserna löper året runt och är till för den som mer beslutsamt siktar mot fördjupning eller rent av mot auktorisation som existentiell psykoterapeut.

Men många är mer intresserade av en långsammare studietakt och vill gradvis öka sin insikt och öka sin kompetens inom just det existentiella väglednings- och behandlingsperspektivet.

Därför erbjuds nu en förtätad, 3-dagars fördjupningskurs inom just området ’existentiell vägledning och terapi’. Det som erbjuds är en kurs där teori blandas med praktiska övningar och case-rapporter så att man får en tydligare anknytning till det praktiska väglednings- eller behandlingsarbete man utövar.

Syfte och innehåll
Syftet med kursen är att deltagarna skall ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och insikter i existentiell vägledning och behandling. Den studerande får i kursen särskilt möjlighet fördjupa sin förståelse för existentiella frågor som har betydelse för behandlingars långsiktiga mål dvs sådant som har att göra med hållbarhet, tålighet och återhämtnings-förmåga (sustainability and resilience). Det rör hur livsomständigheter och livsval bidrar till psykisk hälsa eller ohälsa och hur den psykiska ohälsan hänger samman ogynnsamma livsvillkor, med ensamhet och brist på stödjande relationer, med frihetens och valets dilemman, samt med svårigheter att skapa mening, vitalitet och ett autentiskt liv.

Med detta som bakgrund och med den kunskapsbas som den studerande har sedan tidigare ges i kursen utrymme för fördjupade och mer specifika metodiska inslag som visar på den fenomenolologiska metodens praktik. Hur gör man, och hur låter det i en typisk existentiell väglednings eller behandlingsinsats? Vad är specifikt och annorlunda och vad är terapeutiskt generiskt?

Kursen har också inslag av övningar där man arbetar med egna erfarenheter från sitt klientarbete samt med case-material, där man får insyn i andra vägledares och terapeuters insatser.

Kursen vill således ge möjlighet för den studerande att öka kunskaper och insikter om…

… hur livsfrågor och livsproblem kan förstås i termer av den existentiella psykologins begreppsapparat,
… hur de existentiella grundbegreppen är relaterade till frågor om psykisk hälsa och ohälsa,
… hur man tillämpar kunskaper om och insikter från de existentiella psykologin (ss meningsskapande, val och väljande, förhållandet till tid och rum etc) på de fall, vinjetter och exempel som kursen omfattar,
… hur den fenomenologiska metoden tillämpas i existentiell vägledning för att ge den unika klienten möjlighet att framträda,
… hur vägledningens och behandlingens långsiktiga mål adresseras i väglednings-processen (hållbart leverne, rustikt levnadssätt etc)

Lärare, examinator, arrangör
Kursen arrangeras av Sällskapet för existentiell Psykoterapi (SEPT). Kursledare är Docent Dan Stiwne som även fungerar som examinator (för den som vill tentera kursen). Dan Stiwne är Leg. Psykolog, Leg. Existentiell Psykoterapeut och psykoterapihandledare. Även andra lärare kan komma ifråga i vissa avsnitt.

Omfång och examination

Kursen vänder sig till dem som har en god grund i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi, minst genom deltagande i någon av SEPT’s tidigare 3-dagars introduktionskurser. Det förutsätts vidare att man har tillgång till någon form av klientarbete för vägledning eller behandling. Kursen omfattar rekommenderad litteratur (se nedan) och kursen kan examineras (frivilligt) genom individuell essä (utan extra kostnad).

Anmälan och Kursavgift: Anmälan sker via mail direkt till kursledaren: dan.stiwne@gmail.com.

Kurskostnaden är Kr 6.250:- inkl. moms och betalas in på SEPT’s Bankgiro 5883-3773. Ange på talongen: ” 3-dagars fördjupning, Nov 2016”.

I händelse av många anmälningar kommer inbetalningsdag styra vem som kommer med. Kursen har max 15 platse

Sista datum för anmälan och betalning är den 1 oktober 2016. Vid avanmälan senast fyra veckor före kursstart återbetalas avgiften exklusive en administrativ avgift om 500:-. Avanmälan senare än fyra veckor före kursstart medför full betalningsskyldighet. SEPT förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. I sådant fall återbetalas hela kursavgiften.

Praktiskt
Kursen äger rum i Stockholm under tiden 24- 26 november 2016. Den studerande förväntas innan kursen ta del av delar av litteraturen, särskilt sådant som man finner sig obekant med. Vidare förväntas man ta med sig ett behandlingsdilemma (avidentifierat) till kursen som kan diskuteras tillsammans med andra kursdeltagare. I kursavgiften ingår undervisning, examination och kursbevis. Den studerande svarar själv för resor, uppehälle och kurslitteratur. Kursledningen bistår med artiklar och kursens arbetsmaterial samt utvärdering.

Utvärdering
Kursen utvärderas skriftligt av varje deltagare och sammanställs och tillsänds alla deltagare, samt SEPT’s utbildningsutskott.

Litteratur.
Adams, M. (2013). A concise Introduction to Existential Counselling. London : Sage.
Byung-Chul Han. (2009). Trötthetssamhället. Berlin: Ersatz.
Deurzen, E. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage.
Schneider, K.J., & Krug, O.T. (2010). Existential – Humanistic Therapy. Washington D.C: American Psychological Association.
Sand, L., & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur..

FOTO: I .. C .. U, enligt CC