DEN EXISTENTIELLA PSYKOTERAPINS RÖTTER

Vad innebär det att vara människa, hur lever man ett gott liv och vad är meningen med det hela? Den existentiella filosofin och psykologin, ur vilka den existentiella psykoterapin vuxit fram och utvecklats, handlar om människans grundläggande villkor och hur du som individ ska hitta ett sätt att förhålla dig till dem.

Existentiell filosofi utforskar vad som är ett gott liv och hur det ska levas. Frågan har funnits med som en röd tråd under årtusenden, alltifrån den österländska filosofin till den västerländska där de gamla grekerna Sokrates, Platon och Aristoteles lade grunden för reflekterandes konst. Den moderna existensfilosofin utgår främst från den tyska och franska filosofin, med företrädare såsom Sören Kierkegaard (Danmark) Martin Heidegger, Edmund Husserl, Emanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre och Simon de Beauvoir. De har alla bidragit med kunskaper om människans möjlighet att leva hållbart – i fackböcker, romaner, film och poesi. Grundtanken är att vi människor stiger in i livet i ett bestämt ögonblick och i en bestämd situation – en familj, en kultur, en tidsanda och med en given kropp.  Inget av detta har vi valt men måste förhålla oss till under resten av våra liv. Sådana är de grundvillkor som vi människor delar, menar existensfilosoferna – men vi har också frihet, förmåga att förändras, kapacitet att välja, handla och har därför möjlighet att reparera, omdefiniera och ompröva våra liv. Vi är, som allting annat i världen, i ständig rörelse.

Existentiell psykologi utforskar människans livsfrågor utifrån ett filosofiskt, etiskt och andligt perspektiv. Redan i början av 1900-talet inspirerades psykologer och psykoanalytiker av existensfilosoferna och överförde deras tankar till praktisk livskonst. Fokus är på den enskilda människans liv och utveckling med utgångspunkt i hennes aktuella situation; vad individen tänker om tillvaron och vilka grundantaganden hon utgår ifrån. Stor vikt läggs vid den egna viljan och förmågan att bestämma, förändra, omdefiniera och ompröva sin situation. Den existentiella psykologin söker hela tiden undvika att sjukdomsförklara företeelser som hör till livet och dess villkor. Problem betraktas i stället som reaktioner på grundläggande existentiella utmaningar, vilka varje människa ställs inför under livets gång. Det kan handla om kris och utveckling, frågan om livets mening, sjukdom och hälsa, ensamhet och gemenskap, val och frihet, dödens realitet och möjligheten att finna livsmod och livskraft.

Existentiell psykoterapi utgår från det existentiella synsättet att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Människans kastadhet innebär att vi får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men att vi också skapar oss livet igenom via värdegrundade val och handlingar. Vi är därigenom medskapare av vår personlighet, vi kan göra val och icke-val, prioritera och välja bort. Handlingar definierar oss och vi skördar dess konsekvenser. Förhållningssättet under det existentiella klientarbetet riktas mot utforskande, dialog och förståelse i enlighet med den fenomenologiska metoden. Målet är ökad insikt om personliga ställningstaganden såväl som hur tillvaron lagts upp. Terapin tar sin utgångspunkt i den unika individens livsvärld med dess 4 dimensioner; den fysiska, sociala, privata och den andliga, eller ideala.  Inom den existentiella psykologin och psykoterapin finner vi företrädare såsom Rollo May, Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli, Bo Jacobsen och i Sverige – Dan Stiwne.

EXISTENTIELLA RESURSER FÖR DEN NYFIKNE

Filosofi i Sverige. Olika universitet specialiserar sig på olika former av filosofi. I Sverige är det Södertörns högskola som har den starkaste inriktningen på existentiell filosofi. Här hittar du filosofer som Hans Ruin, Fredrik Svenaeus och Jonna Bornemark. Här finns också utbildningen Det existentiella samtalet, 30 hp på halvfart, en högre orienteringskurs i existentiell filosofi och psykologi. På Mälardalens högskola kan den som har en grundutbildning inom vården  från och med hösten 2017 läsa kursen Existentiell vägledningockså den 30 hp. I den senare ingår både filosofi, psykologi och praktik i form av handledning av utbildningsklienter. 

VILL DU BLI AUKTORISERAD SOM EXISTENTIELL PSYKOLOG, PSYKOTERAPEUT ELLER VÄGLEDARE? SEPT erbjuder en avancerad utbildning via auktoriseringsprogrammet, motsvarande totalt 60 hp, se SEPTs akademi. Via den kan du komplettera dina kunskaper för att nå professionell auktorisering.

Kontakta Viktor Advani Friman, auktorisationsansvarig