SÅ BLIR DU AUKTORISERAD EXISTENTIELL PSYKOTERAPEUT

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) har beslutat att införa en kvalitetssäkrad auktorisation som existentiell terapeut. SEPT åtar sig därvid att enligt nedan uppställda kravspecifikation auktorisera legitimerade psykoterapeuter som genomgått kompletterande utbildningar i existentiell psykoterapi.

Införandet av denna auktorisation är i samklang med hur denna fråga handläggs i andra europeiska länder, där föreningar av professionella utövare bestämmer kriterier och utfärdar auktorisation inom sitt kompetensområde. Det sker således på samma sätt som i Sverige innan psykoterapeutlegitimationen kom till 1985.

När SEPT har åtagit sig att auktorisera existentiellt inriktade psykoterapeuter har vi även slagit fast att kraven skall hållas höga och minst i nivå med vad som krävs för titeln ’existentiell psykoterapeut’ i Europas länder med särskilt fokus på Storbritannien där flest utövare finns.

Utbildningsvägar till existentiell psykoterapeut

1. Samtliga som i Sverige auktoriseras som ”existentiella psykoterapeuter” skall vara legitimerade psykoterapeuter. Legitimationsfrågan prövas av Socialstyrelsen.

2. I första hand rör titeln ”existentiell psykoterapeut” den som genomgått en hel, sammanhållen utbildning till existentiell psykoterapeut i Sverige eller, motsvarande, i något europeiskt land där kraven bedöms likvärdiga de som gäller för en svensk utbildning. SEPT åtar sig att göra dessa bedömningar.

3. För att utbilda sig till existentiell psykoterapeut skall man, således, genomgå en hel utbildning med denna inriktning i Sverige eller Europa. Även vissa andra länder driver psykoterapiutbildning med t ex humanistisk/existentiell utbildning (t ex vid flera universitet i USA) som kan ekvivaleras med en svensk utbildning efter noggrann prövning. SEPT åtar sig att göra sådana bedömningar.

4. En ytterligare väg är att först utbilda sig till leg. psykoterapeut inom en annan terapiinriktning och därefter gå vidareutbildningskurser hos SEPT eller vid universitet eller utbildningsinstitut i Europa. SEPT har beslutat att auktorisera personer som – förutom sin tidigare legitimationsutbildning – har en existentiell påbyggnad motsvarande minst 1/3 ytterligare terapiutbildning (idag minst 30 hp). Denna skall omfatta teorikurser i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell psykoterapi.Därtill tillkommer handledning på enskilda fall som skall omfatta minst 20 hl-timmar i enskild handledning eller 40 tr i grupphandledning. Samtliga kurser skall vara examinerade och godkända. SEPT driver kurser som ger möjlighet för den intresserade att uppnå denna kompetensnivå.

5. Personer som har en utbildning av de slag som beskrivs i punkt 2, 3, och 4 bedöms av SEPT uppfylla kriterierna för att auktoriseras ”existentiell psykoterapeut”.

6. För att auktoriseras av SEPT som ”auktoriserad existentiell psykoterapeut” krävs medlemskap i SEPT.

7. Auktorisationsbevis erhålles från SEPT mot avläggande av administrativ avgift. [f n 700:-]

Vill du veta mer eller ansöka om auktorisation kontakta auktorisationsansvarig Vic Advani