Modul 3, vinjett 5, ny

Om människans värdighet?

Att tappa fotfästet – vem blir jag när jag byter kontext; blir patient, osynlig/ utagerande elev, när jag är för ung eller för gammal? Osv…

Att få ta del av vardagen och vara en del av livet som pågår är viktigt oavsett om Du är ung eller gammal människa. Det handlar om integritet, ha ett värde, betyda något för någon. Te x kan en morgonhälsning, en slags bekräftelse ”jag har sett dig” vara avgörande för ett barns stämning och mående under skoldagen.

Att få hålla på sina rutiner kan vara avgörande för att en gammal människa ska känna sig respekterad. Att personalen knackar på dörren innan de kliver in är viktigt för en annan. Det är vårdpersonalens ansvar att ta reda på vad som är betydelsefullt för varje patient.

Alla som arbetar i vården uppmanas att värna om patientens integritet och autonomi och att anpassa vården efter den enskilde individens behov och resurser. Men vad det innebär i praktiken är inte lika självklart. Sjuksköterskan och högskolelektorn Ingrid Randers har i sin avhandling intresserat sig för begreppen integritet, autonomi och värdighet 
i vården av äldre. Hennes slutsats är att vårdarens förhållningssätt och attityd till de gamla har avgörande betydelse för den äldres upplevelse av respekt. Allvaret märks i en intervju hon gjorde med en 91-årig man, med bibehållen intellektuell kapacitet, som vårdats på en avdelning där majoriteten av patienterna hade en demenssjukdom. Personalen förmådde inte bemöta honom som den unika individ han var, med egna resurser och förmågor. För att få uppmärksamhet och ”överleva” sin sjukhusvistelse valde han att spela rollen av dement.

Modul 3, vinjett 5, läsutmaningar

  • Determinism contra frihetsgrader.
  • Radikal contra situerad frihet (Sartre).
  • Frihet är ett onödigt behandlingstema.