KURSPLAN NÄTUTBILDNINGEN

EXISTENTIELL VÄGLEDNING OCH TERAPI
kursplan

Introduktions- och fördjupningskurser i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) i Sverige tillvaratar och tillmötesgår olika utbildnings- och fortbildningsbehov inom områdena existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi. Verksamheten drivs både som kortare introduktionskurser och som längre behörighetsgivande utbildningar som även kan innefatta klientarbete och existentiell handledning. SEPT har utvecklat sitt varierade koncept i nära samband med universitetet i Linköping och med Södertörns högskola och genom erfarenheter av och samarbete med ’den brittiska skolan’ (Prof. E. van Deurzen) och dess utbildningsupplägg inom ramen för New School of Counselling and Psychotherapy (NSCP) i London och med dess anknytning till Sheffield University och Middlesex University.

Det som översiktligt presenteras här är en utbildningsgång som drivs av SEPT såsom nätutbildning och som omfattar totalt 60 hp över 2 år. Utbildningen är uppdelad på åtta delkurser i form av moduler och är konstruerad så att man dels kan starta på sin egen nivå och gå i sin egen takt, dels bestämma när man gör avbrott och när man vill återkomma till utbildningsgången.

För dem som tidigare genomgått introduktions- eller grundkurser av olika slag inom området möjliggör systemet att man kan få tillgodoräkna sina tidigare poäng och komma in på rätt nivå direkt.

Kurspaket omfattandes modul 1-6 + 7-8 ger möjlighet att hos SEPT ansöka om auktorisation som existentiell psykoterapeut om man tidigare har legitimation som psykoterapeut och vill utveckla eller förändra sin terapeutiska inriktning.

 

Övergripande mål (lärandemål)

Grundkurs, introduktion (Modul 1-3)

 • visa grundläggande kunskaper om de existensfilosofiska grunderna för den existentiella psykologin
 • kunna förstå och tillämpa basala begrepp i den existentiella psykologin
 • visa elementär förtrogenhet med den existentiella psykologins vetenskapliga ståndpunkter
 • på grundläggande nivå kunna läsa och kritiskt värdera texter inom området med avseende på de vetenskapliga och metodiska antaganden som underbygger dem
 • visa kunskaper om hur den existentiella psykologin kan användas som modell för förståelse av människors levnadssätt och livsprocesser
 • på grundläggande nivå kunna använda begrepp från den existentiella psykologin som redskap för förståelse och förklaring av psykiskt lidande, kriser och trauman
 • på generell nivå kunna redogöra för den existentiella psykoterapins tillämpningsmöjligheter, metodik och särskildhet

Fördjupningskurs, avancerad nivå (Modul 4-8)

 • visa tillämpbara kunskaper om de existensfilosofiska grunderna för existentiell vägledning och terapi
 • kunna förstå och tillämpa centrala begrepp i den existentiella psykologin
 • visa förtrogenhet med den existentiella psykologins och terapins vetenskapliga ståndpunkter
 • på avancerad nivå kunna läsa och kritiskt värdera texter inom området med avseende på de vetenskapliga och metodiska antaganden som underbygger dem
 • visa avancerad kännedom om hur den existentiella psykologin kan användas som modell för förståelse av människors levnadssätt och livsprocesser
 • på avancerad nivå kunna använda begrepp från den existentiella psykologin som redskap för vägledning och terapi avseende livskriser, trauman, relationskonflikter, utmattningstillstånd och vid depression
 • ha visat tillämpade färdigheter i existentiellt väglednings- eller terapiarbete
 • på avancerad nivå kunna redogöra för den existentiella psykoterapins tillämpningsmöjligheter och begränsningar, dess metodik och särskildhet

Utbildningens organisering

Nätutbildningen är uppdelad på åtta delkurser/moduler varav två med tyngdpunkten i existensfilosofi, två med tyngdpunkten i existensens psykologi, två med tyngdpunkten i existentiell psykoterapi samt två kurser inrymmande existentiell handledning. Hela utbildningen bedrivs genom studier över nätet genom deltagande i diskussionsfora, chatt samt genom studier av kurslitteraturen som dels anges nedan, dels finns utlagd på nätet i form av artiklar i fulltext eller som länkar. Genom kursens organisering kan man således gå kursen även om man av olika skäl har svårt att resa eller är avlägset bosatt. 

 

GRUNDKURS, introducerande nivå (modul 1-3 med ev tillägg av modul 7)

Modul 1. Grundläggande existensfilosofi (motsvarande 7,5 hp)
Kursen omfattar inblick i grundläggande existensfilosofi från för-sokratikerna till nutid. En första anknytning ges till områdena ’existensens psykologi’ och ’det existentiella samtalet’. Särskild tonvikt läggs vid moderna existensfilosofer som Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre och Merleau-Ponty. Avsikten är att den studerande skall skaffa sig förståelse för hur existentiellt inriktade samtal grundas i existensfilosofin.

Litteratur:

Bakewell, S. (2017). Existentialisterna. En historia om frihet, varat och aprikoscocktails. Stockholm: Bonniers.
Bornemark, J. (2020). Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet. Stockholm: Volantevan Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries – A Handbook of Existential Psychotherapy. London: Routledge. (2nd edition). [sv översättning: “Vardagens Mysterier” är utgången men kan hittas på antikvariat).
Gustavsson,B. (2017). Tänkande om existensens villkor. Från tidiga livsfilosofer till senare tids existentialister. Göteborg: Korpen.

Artiklar tillkommer.

 

Modul 2. Existensens Psykologi I (motsvarande 7,5 hp)
Kursen fokuserar området ’existensens psykologi’ med tonvikt vid centrala begrepp såsom till exempel: vara-i världen, vara-med andra, mening och meningsskapande, autenticitet och icke- autenticitet, intet, gränssituation, tidslighet, stämning, den levda kroppen mm. Avsikten är att den studerande skall tillägna sig ett existentiellt begreppssystem för förståelse för mänsklig tillvaro, dess dilemman och utmaningar.

Litteratur:

Adams, M. (2018). An existential approach to human development. Philosophical and Therapeutic perspectives. London: Red Globe Press.
Cox, G. (2009). How to be an existentialist. Or How to get real, get a grip, and stop making excuses. London: Continuum.
Jacobsen, B. (2000). Existensens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Stiwne, D. (red.) (2008). Bara detta liv. Texter i existentiell psykologi och psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur.
Sand, L. & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur.

Artiklar tillkommer.

 

Modul 3. Existentiell vägledning och terapi (motsvarande 7,5 hp)
Kursen ger grundläggande perspektiv på den existentiella holistiska synen på psykisk ohälsa i termer av livsproblem och oskicklighet att leva. Det existentiella krisbegreppet fokuseras liksom det diagnoskritiska perspektivet och synen på den existentiella vägledningen grundas i det mänskliga behovet av att regelbundet ompröva och återupprätta sin tillvaro i tillfällen då denna blivit ohållbar. På denna bas skall de studerande tillägna sig grunderna avseende den metod och hållning som är förknippad med existentiell väglednings- och terapiarbete.

Litteratur:

Adams, M. (2013). A Concise Introduction to Existential Counselling. London; Sage.
van Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur.
Stiwne, D. (red). (2018). Existens och psykisk hälsa. – om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa. Lund: Studentlittertur.
Yalom, I. (2008). Staring at the Sun. Overcoming the terror of death. San Francisco : Jossey- Bass.

Artiklar tillkommer.

 

FÖRDJUPNINGSKURS, avancerad nivå (delkurserna 4-6 med ev tillägg av kurs 8)

Modul 4. Existensfilosofi II (motsvarande 7,5 hp)
Kursen förutsätter grundläggande studier i existensfilosofi. Den fokuserar viktiga nyckelbegrepp och perspektiv dels hos senmoderna existensfilosofer som Sartre och Heidegger, men går även vidare med perspektiv från andra moderna och post-moderna filosofer som till exempel de Beauvoir, Levinas, Nussbaum, Foucault, Kristeva samt Deleuze & Guattari. Avsikten är att fördjupa den existensfilosofiska basen för den studerandes fördjupade förståelse och reflektion samt för att kunna inta en kritisk position.

Litteratur:

Aho, K. (2014). Existentialism: An Introduction. Malden: Polity.
Barrett, W. (1958/1990). Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. New York: Anchor Books.
Loewenthal, D. & Snell, R. (2003). Postmodernism for psychotherapists. London: Routledge.
Ruin, H. (2013). Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi. Stockholm: Ersatz.

Artiklar tillkommer.

 

Modul 5. Existensens Psykologi II (motsvarande 7,5 hp)
Kursen förutsätter grundläggande studier i existensens psykologi. Den studerande har här att fördjupa sin förståelse för frågor som mening och meningslöshet, hälsa, sjukdom och död, ensamhet och samvaro, frihetens och valets dilemman, samt frågor rörande vitalitet, tristess, livsmod samt hållbarhet och tålighet i livet. Avsikten är att den studerande skall stärka sin professionella och personliga bas för fördjupad förståelse för människans tillvaro samt för kommande arbete med det existentiella samtalet som redskap.

Litteratur:
Barnett, L. (Ed.) (2009). When death enters the Therapeutic Space. Existential perspectives in Psychotherapy and Counselling. London: Routledge.
Jacobsen, B. (2007). Invitation to Existential Psychology. London: Wiley.
v.Deurzen, E. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage.
Sand, L. & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur.
van Deurzen, E & Arnold-Baker, C. (2005). Existential Perspectives on Human issues. London: Palgrave Macmilla.
Artiklar tillkommer

 

Modul 6. Existentiell Psykoterapi (motsvarande 7,5 hp)
Kursen förutsätter tidigare fördjupade studier i existensfilosofi och området existensens psykologi. Den studerande avses under denna kurs skapa beredskap för arbete som existentiell vägledare eller terapeut. Under kursen fokuseras på det konkreta existentiella arbetet med olikartade problemtyper genom arbete med fall och exempel från olika terapier. Det existentiella arbetet skall ge fördjupad förståelse genom att begrepp kopplas till åtgärder och bemötanden i såväl konstruerade som verkliga situationer. Det förväntas att den studerande är beredd att skärskåda sitt eget arbete genom att bidra med exempel från sin professionella eller personliga erfarenhet.

Litteratur:
Cooper, M. (2017). Existential Therapies. London: Sage Publications Ltd.
Spinelli, E. (2014). Practising Existential Therapy: The Relational World. London: Sage Publications Ltd.
van Deurzen, E. & Adams, M. (2016). Skills in Existential Counselling and Psychotherapy. London: Sage
van Deurzen, E., & Arnold- Baker, C. (eds). (2005). Existential perspectives on human issues. A Handbook for therapeutic practice. London: Palgrave Macmillian (valda delar).
Artiklar tillkommer.

 

Modul 7. Handledning Klientarbete I (motsvarande 7,5 hp)
Kursen omfattar enskild handledning eller i grupp på existentiellt inriktat väglednings-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För att gå denna modul bör du vara godkänd och examinerad på den avancerade nivån. Handledare  godkända av SEPT finner du här.

 

Modul 8. Handledning Klientarbete II (motsvarande 7,5 hp)
Kursen omfattar enskild handledning eller i grupp på existentiellt inriktat psykoterapi-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För att gå denna modul bör du vara godkänd och examinerad på den avancerade nivån. Handledare godkända av SEPT finner du här.