SEPT auktoriserar existentiella vägledare

SEPT auktoriserar existentiella vägledare

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) auktoriserar existentiella vägledare. Enligt nedan uppställda kravspecifikation auktoriseras vägledare med en grundläggande akademisk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi.

Hur man blir auktoriserad existentiell vägledare

1. Samtliga som i Sverige auktoriseras som existentiella vägledare skall inneha en grundläggande akademisk examen på 180 hp inom någon av följande utbildningar: kandidatexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi, läkarexamen, fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, specialpedagogexamen, studie- och yrkesvägledarexamen, teologie kandidatexamen eller psykologexamen (eller annan utbildning som motsvarar någon av dessa).

2. SEPT auktoriserar vägledare som förutom sin tidigare grundutbildning har en existentiell påbyggnad motsvarande ytterligare minst 60 hp. Denna skall omfatta teorikurser i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi. Därtill tillkommer existentiell handledning på minst två enskilda vägledningsfall som skall omfatta minst 20 timmar i individuell handledning eller 40 timmar i grupphandledning. Handledare är leg. existentiella psykoterapeuter/psykologer med handledarutbildning, auktoriserade av SEPT. Samtliga kurser och handledningsmoment skall vara examinerade och godkända. 

Egenterapi inför auktorisering till existentiell psykoterapeut, psykolog och vägledare.

Personer i färd med att börja med existentiellt inriktade behandlings- och stödinsatser vid psykisk ohälsa bör enligt god tradition under utbildningen själva delta i någon form av personlig genomgång. Avsikterna är flera:

 • att eventuella oklara eller plågsamma tidigare erfarenheter eller att aktuella livssituationer som kan påverka hjälparens insatser negativt kan redas ut,
 • att hjälparen skall få klarhet i sitt eget bidrag till behandlingsprocessen och vilka bias man kan föra med sig till den,
 • att hjälparen (terapeuten eller vägledaren) skall få en egen erfarenhet av just det sätt att hjälpa som hen själv skall utföra så att man vet hur detta kan erfaras och hur en arbetsmodell kan te sig,
 • att bidra till att göra hjälparen mer professionellt hållbar,
 • att få personer som egentligen är olämpliga att gå in i en rådgivande eller terapeutisk roll skall få insikten att så är fallet och kunna välja att avbryta sin utbildning eller sin auktorisationsprocess.

Fr o m 2022-01-01 gäller vid ansökan om auktorisation som existentiell vägledare, existentiell psykolog eller existentiell psykoterapeut, följande *

 1. Samtliga som söker auktorisation genom SEPT rekommenderas att skaffa sig egen erfarenhet av existentiell vägledning eller psykoterapi som en viktig erfarenhet för sin egen kommande väglednings- eller terapiutövning. Utöver denna rekommendation gäller följande:
 1. För den som söker auktorisation som existentiell vägledare gäller i normalfallet att man skall ha genomgått minst 20 timmar egen existentiell vägledning eller terapi. Denna skall ha getts av auktoriserad existentiellt utbildad vägledare, psykolog eller psykoterapeut. Undantag från detta kan göras om den sökande genomgått minst 40 timmar egenterapi av insiktskaraktär i annan inriktning (hos en och samma psykoterapeut eller psykolog).
 1. För den som söker auktorisation som existentiell psykolog eller psykoterapeut gäller att den sökande skall ha genomgått minst 40 timmar egen terapi av insiktskaraktär, helst med existentiell inriktning.
 1. Egenterapi eller egen vägledning kan givetvis även genomgås i form av gruppterapi eller gruppvägledning. Därvid räknas då dubbla tiden.
 1. Till ansökan om auktorisation måste bifogas intyg av vederbörande terapeut/vägledare.
 1. Frågan om tillgodoräknande av tidigare genomgången egenterapi eller egen vägledning för ekvivalering inför auktorisering avgörs av en av SEPT särskilt utsedd person i samråd med utbildningsansvarig.

*Dessa regler för egenterapi eller egen vägledning som del i auktorisering gäller i ett första skede för dem som startat sin auktoriseringsprocess före 2024-01-01. Justerade regler kan komma att gälla därefter.

3. SEPT driver kurser som ger möjlighet att skaffa sig ovan nämnda existentiella påbyggnad. SEPTs Akademi´s utbildning ”Existentiell vägledning och terapi” sker via nätmoduler motsvarande totalt 60 hp. Samarbete sker med Mälardalens högskola i Västerås där du efter kursen ”Existentiell vägledning” 30 hp, kan komplettera med Akademins moduler motsvarande 7,5 hp vardera. Man kan också skaffa sig denna påbyggnad genom studier vid universitet eller annat utbildningsinstitut i Sverige eller utomlands. SEPT åtar sig att bedöma om kurser hos andra utbildningsanordnare motsvarar de krav SEPT ställer.

4. Den som ansöker om auktorisation måste skicka följande till auktorisationsansvarig: a) intyg på akademisk grundutbildning b) betygsutdrag, kursplaner och litteraturlistor för de kurser som åberopas som existentiell påbyggnad; c) intyg på genomförd existentiell handledning. Dessa dokument kan man få genom att kontakta det lärosäte eller den utbildare som stått för utbildningen, kurserna eller handledningen i fråga.

5. För att man skall kunna auktoriseras krävs medlemskap i SEPT.

6. Den som har gjort en ansökan och bedöms uppfylla alla villkor ovan kan bli ”auktoriserad existentiell vägledare” i SEPT. För att bli auktoriserad erlägger man en administrativ avgift om 700 kronor inklusive moms och erhåller ett auktorisationsbevis. 

7. För den som vill stå på SEPTs lista över auktoriserade existentiella vägledare på hemsidan tillkommer en administrativ avgift på 500 kronor inklusive moms per år. 

Önskar du mer information, kontakta:

SEPT Akademi www.sept.nu: Ann-Margreth Bhy
Utbildningsfrågor: Dan Stiwne
Ansökan om auktorisering: Vic Advani Friman
Mälardalens Högskola Västerås: Tomas Kumlin