KRIERITER FÖR DIPLOMUTBILDNING I EXISTENTIELL COACHING

Hösten 2015 börjar SEPT ackreditera diplomutbildningar i existentiell coaching som ligger till grund för att deltagarna ska kunna få en licensiering i existentiell coaching.
För att försäkra oss om att utbildningarna ska håll hög kvalitet har vi satt upp ett antal kriterier för utbildningen och för dig som utbildare:

Kursledning
Kursledarna ska vara av SEPT auktoriserade existentiella psykologer, psykoterapeuter, utövare eller coacher.

Antagningskriterier
Deltagarna ska ha gymnasieutbildning, minst fem års yrkeserfarenhet, vara diplomerade coacher eller ha en annan grundutbildning där samtalet är i fokus. Deltagarna ska ha utövat sitt samtalsyrke i minst två år.

Utbildningens omfattning
Utbildningen ska bestå av minst 9 heldagar med minst 60 lärarledda undervisningstimmar och innehålla undervisning i

• Existentiell filosofi.
• Existentiell psykologi.
• Existentiella frågeställningar och begrepp.
• Fenomenologisk hållning och metod.
• Livsvärldsanalys.
• Existentiell samtalsmetodik.
• Existentiell coachingpraktik.

Utbildningen ska också innefatta:
• Minst en essä som utgår från existentiell psykologi och filosofi.
• Minst en klientsammanfattning med utgångspunkt från existentiell coaching.
• Tre övningsklienter x 5 timmar varav en kan vara en annan deltagare.
• Handledning av kursledarna i minst 4 timmar om grupper av högst 4 deltagare.

Diplomering
För att deltagaren ska få ut sitt diplom måste hen gått hela kursen och deltagit aktivt i alla moment inklusive klientarbete, essä, handledning och klientsammanfattning.

ANSÖKAN
Ansökan om auktorisation som utbildare ska innefatta:
• Namn på kursledning med dokumenterad kompetens.
• Beskrivning av kursen i detalj.
• Tidplan.

När utbildningsrådet tagit emot ansökningen kommer utbildaren att kontaktas för en personlig genomgång.
Efter godkänd genomgång och eventuella kompletteringar kommer rådet ta ställning till ansökan.
Utbildningslicensen förnyas vartannat år.

Licensen kostar 5000 kronor per år.

INFO och ANSÖKAN
Ta kontakt med utbildningsansvariga Ann-Margreth Bhy.