SEPT auktoriserar existentiella coacher

FRÅGAN GÄLLANDE AUKTORISERING AV EXISTENTIELLA COACHER ÄR UNDER UTREDNING – INGA ANSÖKNINGAR TAS EMOT I NULÄGET.

**********************************************************************

NEDAN TEXT FORMULERADES FÖR DEM SOM SEDAN TIDIGARE ÄR CERTIFIERADE AV SEPT:

Övergångsregler från certifierad existentiell coach till auktoriserad existentiell coach inom SEPT

2018-09-16 tog SEPT beslutet att införa ett nytt auktorisationsprogram för coacher. Avsikten med detta är att auktorisationen skall vara logiskt konsekvent med SEPTs övriga verksamhet och bibehålla höga kvalitetskrav på av SEPT auktoriserade coacher.

I det gamla auktorisationsprogrammet åtog sig SEPT att ”certifiera” existentiella coacher genom att ”licensiera” den utbildning som bedrevs av EXI och förmedla coachhandledning. Med detta som grund utfärdade SEPT titeln ”certifierad existentiell coach”. SEPT kommer inte längre att certifiera coacher eller licensiera utbildningar utan enbart ”auktorisera” påbyggnaden till existentiell coach.

Coacher som har påbörjat EXIs utbildning i existentiell coaching innan 2018-09-17 kan fortfarande certifiera sig fram till 2022-01-01. Efter detta datum kommer SEPT helt att gå över till den nya benämningen ”auktoriserad existentiell coach” och den gamla benämningen ”certifierad existentiell coach” kommer att upphöra att gälla.

Hur man byter från att vara certifierad existentiell coach till att bli auktoriserad existentiell coach

1. Benämningen ”certifierad existentiell coach” kommer att kunna användas under en treårsperiod från och med 2019-01-01. Under den tiden kan den som är certifierad existentiell coach byta titel till ”auktoriserad existentiell coach” om denne uppfyller kriterierna enligt punkt 2 nedan.

2. Utöver den utbildning till existentiell coach som man fått av EXI krävs en existentiell påbyggnad motsvarande ytterligare minst 7,5 hp. Denna skall utgöras av en eller flera teorikurser inom i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell coaching och/eller existentiell vägledning och terapi. Därtill tillkommer handledning på enskilda fall som skall omfatta minst 10 timmars individuell handledning eller 25 timmars grupphandledning. Samtliga kurser och handledningsmoment skall vara examinerade och godkända. Du som är aktuell för övergångsreglerna behöver inte ha ICF-certifiering eller motsvarande.

3. SEPT driver kurser som ger möjlighet att skaffa sig ovan nämnda existentiella påbyggnad. Man kan också skaffa sig denna påbyggnad genom studier vid universitet eller annat utbildningsinstitut i Sverige eller utomlands. SEPT åtar sig att bedöma om kurser hos andra utbildningsanordnare (inkluderat EXI och Existentiellt forum) motsvarar de krav SEPT ställer.

4. Följande personer är av SEPT godkända coachhandledare: Bo Blåvarg, Elisabeth Serrander och Annalena Sund Aillet.

5. Den som ansöker om auktorisation måste skicka följande till auktorisationsansvarig: a) intyg på certifiering till coach; b) betygsutdrag, kursplaner och litteraturlistor för de kurser som åberopas som existentiell påbyggnad; c) intyg på genomförd handledning. Dessa kan man få genom att kontakta det lärosäte eller den utbildare som stått för utbildningarna eller handledningen i fråga.

6. För att man skall kunna auktoriseras krävs medlemskap i SEPT.

7. Den som har gjort en ansökan och bedöms uppfylla alla villkor ovan kan bli ”auktoriserad existentiell coach” i SEPT. För att bli auktoriserad erlägger man en administrativ avgift om 700 kronor inklusive moms och erhåller ett auktorisationsbevis.

8. För den som vill stå på SEPTs lista över auktoriserade existentiella coacher på hemsidan tillkommer en administrativ avgift på 500 kronor inklusive moms per år.

Vill du ha mer information, kontakta auktorisationsansvarig Vic Advani

Bookmark(0)