200910 TREDAGARS i STOCKHOLM Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi

20170126-28 KURS

Välkommen till vår populära introduktionskurs som i höst går i Stockholm

Kursansvarig
Elisabeth Serrander

Lärare
Elisabeth Serrander, Ann-Margreth Bhy och Bo Blåvarg

När
Torsdag 10 september kl. 10.00 – 17.00
Fredag 11 september kl. 9.00 – 16.00
Lördag 12 september kl. 9.00 – 15.00

Var
Ersta Konferens Stockholm

Kostnad
Avgift för kursen är 7.000 kr, 25 % moms tillkommer. Litteratur ingår ej.
(Två subventionerade kursplatser erbjuds för heltidsstuderande vid högskola, t ex psykolog- eller socionomstuderande. Kostnad Kr 3500:- inkl. moms.)
Kursen har 16 platser. I fall av att kursen övertecknas får man tillträde efter anmälningsdatum.

Kursanmälan
Anmälan senast 15 augusti 2020 till elisabeth.serrander@gmail.com

Betalningsvillkor:
Efter kontakt med kursansvarig inbetalas anmälningsavgift 1000 kr (inkl moms) till bankgiro 5883-3773 för att säkra plats på kursen. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart återbetalas inte någon del av kursavgiften (kursplatsen kan däremot överlåtas till annan person). Skulle kursen ställas in av arrangören återbetalas naturligtvis hela avgiften.

Kursbeskrivning
SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursdeltagarna ges möjlighet att:
• … orientera sig om grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi,
• … lära sig applicera ett existentiellt grundat synsätt på förståelsen av människans lidande och livsproblem, men även på områdena hållbarhet och existentiell hälsa.
• … genom övningar och case-arbeten, skaffa sig grundläggande insikt om egnaexistentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa,
• … skaffa sig grundläggande kunskaper om den existentiella vägledningen och terapins metod och förhållningssätt.

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start torsdag kl. 10.00 och avslut lördag kl. 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, seminarier, case-arbeten och övningar i grupp samt arbete med ’vinjetter’. Kursen kan, för dem som önskar, examineras via hemskrivning där ett existentiellt tema lyfts fram och diskuteras. Intyg erhålls efter genomgången och/eller examinerad kurs.

Litteraturförslag (Studeras med fördel innan kursstart)
van Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur.
Jacobsen, B. (2008).  Existensens psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Stiwne, D. (red.) (2008). Bara Detta Liv. Stockholm: Natur och Kultur.
Stiwne, D. (red.) (2010). Ompröva livet. Lund: Studentlitteratur.

Information

För ytterligare information och anmälan kontakta styrelsen@sept.nu

 

Bookmark(0)