SEPT auktoriserar existentiella vägledare

SEPT auktoriserar existentiella vägledare

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) auktoriserar existentiella vägledare. Enligt nedan uppställda kravspecifikation auktoriseras vägledare med en grundläggande akademisk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi.

Hur man blir auktoriserad existentiell vägledare

1. Samtliga som i Sverige auktoriseras som existentiella vägledare skall inneha en grundläggande akademisk examen på 180 hp inom någon av följande utbildningar: kandidatexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi, läkarexamen, fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, specialpedagogexamen, studie- och yrkesvägledarexamen, teologie kandidatexamen eller psykologexamen (eller annan utbildning som motsvarar någon av dessa).

2. SEPT auktoriserar vägledare som förutom sin tidigare grundutbildning har en existentiell påbyggnad motsvarande ytterligare minst 60 hp. Denna skall omfatta teorikurser i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi. Därtill tillkommer existentiell handledning på minst två enskilda vägledningsfall som skall omfatta minst 20 timmar i individuell handledning eller 40 timmar i grupphandledning. Handledare är leg. existentiella psykoterapeuter/psykologer med handledarutbildning, auktoriserade av SEPT. Samtliga kurser och handledningsmoment skall vara examinerade och godkända. 
Frågan om krav på egen erfarenhet av existentiell vägledning eller motsvarande (persongenomgång, egenterapi etc) är under behandling och krav på sådan erfarenhet kommer sannolikt införas inom kort.

3. SEPT driver kurser som ger möjlighet att skaffa sig ovan nämnda existentiella påbyggnad. SEPTs Akademi´s utbildning ”Existentiell vägledning och terapi” sker via nätmoduler motsvarande totalt 60 hp. Samarbete sker med Mälardalens högskola i Västerås där du efter kursen ”Existentiell vägledning” 30 hp, kan komplettera med Akademins moduler motsvarande 7,5 hp vardera. Man kan också skaffa sig denna påbyggnad genom studier vid universitet eller annat utbildningsinstitut i Sverige eller utomlands. SEPT åtar sig att bedöma om kurser hos andra utbildningsanordnare motsvarar de krav SEPT ställer.

4. Den som ansöker om auktorisation måste skicka följande till auktorisationsansvarig: a) intyg på akademisk grundutbildning b) betygsutdrag, kursplaner och litteraturlistor för de kurser som åberopas som existentiell påbyggnad; c) intyg på genomförd existentiell handledning. Dessa dokument kan man få genom att kontakta det lärosäte eller den utbildare som stått för utbildningen, kurserna eller handledningen i fråga.

5. För att man skall kunna auktoriseras krävs medlemskap i SEPT.

6. Den som har gjort en ansökan och bedöms uppfylla alla villkor ovan kan bli ”auktoriserad existentiell vägledare” i SEPT. För att bli auktoriserad erlägger man en administrativ avgift om 700 kronor inklusive moms och erhåller ett auktorisationsbevis. 

7. För den som vill stå på SEPTs lista över auktoriserade existentiella vägledare på hemsidan tillkommer en administrativ avgift på 500 kronor inklusive moms per år. 

Önskar du mer information, kontakta:

SEPT Akademi www.sept.nu: Ann-Margreth Bhy
Utbildningsfrågor: Dan Stiwne
Ansökan om auktorisering: Vic Advani Friman
Mälardalens Högskola Västerås: Tomas Kumlin