Årsmöte 2021

Mötesdokument

Dagordning till ordinarie stämma den 27mars 2021

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för stämman

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 a)Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13 Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) två revisorer för en tid av ett år
d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
e) firmatecknare

§ 14 Övriga frågor
Förslag från styrelsen om ny medlem i vetenskapliga rådet

§ 15 Stämmans avslut