180208-180210 PÅBYGGNADSKURS Existentiell vägledning och behandling med Dan Stiwne – SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 januari

PLATSER KVAR, anmäl er senast 15:e januari 2018

VAD 3-dagars påbyggnadskurs i existentiell vägledning och behandling.
FÖR VEM? Deltagare med kunskap i existentiell filosofi och psykologi, t ex via SEPT:s grundkurs i existentiell vägledning och psykoterapi, eller liknande. Deltagarna ska också ha tillgång till klienter.
NÄR 8-10 februari 2018
TIDER 8-9  9-16.30, 10:e 9-14.30.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 januari 2018
KOSTNAD 6 500 ink. moms.
ANTAL PLATSER 20, i händelse av fler anmälningar kommer inbetalningsdag styra urvalet.
KURSLEDARE Docent Dan Stiwne, leg. psykolog, leg. existentiell psykoterapeut och psykoterapihandledare
VAR Stockholm
LOKAL Clara Eckerströmsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
HITTA DIT

Syfte och innehåll
Syftet med kursen är att deltagarna skall ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och insikter i existentiell vägledning och behandling. Den studerande får i kursen särskilt möjlighet att fördjupa sin förståelse för existentiella frågor som har betydelse för behandlingars långsiktiga mål dvs sådant som har att göra med hållbarhet, tålighet och återhämtningsförmåga (sustainability and resilience). Det rör hur livsomständigheter och livsval bidrar till psykisk hälsa eller ohälsa och hur den psykiska ohälsan hänger samman ogynnsamma livsvillkor, med ensamhet och brist på stödjande relationer, med frihetens och valets dilemman, samt med svårigheter att skapa mening, vitalitet och ett autentiskt liv.

Med detta som bakgrund och med den kunskapsbas som den studerande har sedan tidigare ges i kursen utrymme för fördjupade och mer specifika metodiska inslag som visar på den fenomenolologiska metodens praktik. Hur gör man, och hur låter det i en typisk existentiell väglednings eller behandlingsinsats? Vad är specifikt och annorlunda och vad är terapeutiskt generiskt (skolövergripande)? Kursen har också inslag av övningar där man arbetar med egna erfarenheter från sitt klientarbete samt med case-material, där man får insyn i andra vägledares och terapeuters insatser.

Kursen vill således ge möjlighet för den studerande att öka kunskaper och insikter om…
􀀀 … hur livsfrågor och livsproblem kan förstås i termer av den existentiella psykologins
begreppsapparat,
􀀀 … hur de existentiella grundbegreppen är relaterade till frågor om psykisk hälsa och
ohälsa,
􀀀 … hur man tillämpar kunskaper om och insikter från de existentiella psykologin (ss
meningsskapande, val och väljande, förhållandet till tid och rum etc) på de fall,
vinjetter och exempel som kursen omfattar,
􀀀 … hur den fenomenologiska metoden tillämpas i existentiell vägledning för att ge den
unika klienten möjlighet att framträda,
􀀀 … hur vägledningens och behandlingens långsiktiga mål adresseras i vägledningsprocessen
(hållbart leverne, rustikt levnadssätt etc)

Lärare, examinator, arrangör
Kursen arrangeras av Sällskapet för existentiell Psykoterapi (SEPT).

Kursledare är Docent Dan Stiwne som även fungerar som examinator för den som vill tentera kursen. Dan Stiwne är leg. psykolog, leg. existentiell psykoterapeut och psykoterapihandledare.

Även andra lärare kan komma ifråga i vissa avsnitt.
Dan Stiwne kan nås för frågor på dan.stiwne@gmail.com

 

Omfång och examination
Kursen vänder sig till dem som har en god grund i existensfilosofi, existensens psykologi ochexistentiell vägledning och terapi, minst genom deltagande i någon av SEPT’s tidigare 3-dagarsintroduktionskurser, genom kursen ’Det existentiella samtalet’, eller på annat sätt. Det förutsättsvidare att man har tillgång till någon form av klientarbete för vägledning eller behandling.

Kursen omfattar rekommenderad litteratur (se nedan) och kursen kan examineras (frivilligt) genom individuell essä (utan extra kostnad).

Anmälan
Anmälan sker via mail direkt till kursledaren:dan.stiwne@gmail.com.
Man kan även maila och få råd om ifall kursen passar ens tidigare erfarenheter och kunskaper.

Kursavgift
Kurskostnaden är Kr 6.500:- inkl. moms och betalas in på SEPT’s Bankgiro 5883-3773. Ange på talongen: ”3-dagars fördjupning, Febr. 2018”. I kursavgiften ingår undervisning,examination och kursbevis. Den studerande svarar själv för resor, uppehälle och kurslitteratur. Kursledningen bistår med artiklar och kursens arbetsmaterial samt utvärdering.

I händelse av många anmälningar kommer inbetalningsdag styra vem som kommer med.

Sista anmälningsdag
Sista datum för anmälan och betalning är den 15 januari 2018. Vid avanmälan senast tre
veckor före kursstart återbetalas avgiften exklusive en administrativ avgift om 600:-.

Avanmälan senare än tre veckor före kursstart medför full betalningsskyldighet. SEPTförbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. I sådant fall återbetalas hela kursavgiften.

Utvärdering
Kursen utvärderas skriftligt av varje deltagare och sammanställs och tillsänds alla deltagare, samt SEPT’s utbildningsutskott.

Rekommenderad litteratur.
Adams, M. (2013). A concise Introduction to Existential Counselling. London : Sage.
van Deurzen, E. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage
Sand, L., & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur.
Stiwne, D. (red.). (2010). Ompröva livet. Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning.
Lund: Studentlitteratur.
Stiwne, D. (red.) (2017). Existens och psykisk hälsa. Om hur liv och levnad förhåller sig tillhälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. (in press)

Praktiskt
Som kursdeltagare förväntas man innan kursen ta del av delar av litteraturen, särskilt sådant som man finner sig obekant med. Vidare förväntas man ta med sig ett behandlingsdilemma (avidentifierat) till kursen som kan diskuteras tillsammans med andra kursdeltagare.

Ladda ner kursbeskrivningen här:
Fortsättningskurs febr 2018 info

Bakgrund
Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) har sedan lång tid erbjudit kurser som introducerat de tre besläktade synvinklarna: Existensfilosofi, Existensens Psykologi samt
Existentiell Vägledning och Psykoterapi. Många har fått sin första introduktion genom att ta del av en av flera 3-dagars introduktionskurser där en översikt har getts över dessa tre aspekter. Detta har hos många lett till att man, exempelvis, gått vidare till egna studier av relevant litteratur, att man genomgått kursen Det existentiella samtalet vid Södertörns Högskola, eller att man fortsatt i SEPT’s fördjupande nätkurser. Nätkurserna löper året runt och är till för den som mer beslutsamt siktar mot fördjupning eller rent av mot auktorisation som existentiell psykoterapeut.

Men många är mer intresserade av en långsammare studietakt och vill gradvis öka sin insikt och öka sin kompetens inom just det existentiella väglednings- och behandlingsperspektivet. Därför erbjuds nu åter en förtätad, 3-dagars fördjupningskurs inom just området ’existentiell vägledning och terapi’. Det som erbjuds är en kurs där teori blandas med praktiska övningar och case-rapporter så att man får en tydligare anknytning till det praktiska väglednings- eller behandlingsarbete man utövar.

FOTO Tom Coates, enligt CC