1709 NYTT Mälardalens högskola: Existentiell vägledning (30hp)

Mälardalens högskola har i samarbete med SEPT tagit fram en ny kurs på avancerad nivå på 30 poäng för den som har en examen som t ex sjuksköterska, socionom, läkare eller liknande.
Kursen startar i höst, och du kan anmäla dig under perioden 15 mars-15 april

Här nedan Mälardagens infoblad. Och mer info kan du få på:
mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner

EXISTENTIELL VÄGLEDNING (30 HP)
Allt fler människor är idag stressade, mår psykiskt dåligt eller upplever en låg grad av välbefinnande. Men många som mår dåligt har inte psykiska problem utan snarare någon form av livsproblem. För dessa kan existentiell vägledning vara ett sätt att undersöka och hantera livsproblemet och därmed skapa ett bättre liv. Den här kursen ger dig som i ditt yrke regelbundet möter människor med livspro- blem ökade möjligheter att möta, hjälpa och stödja dessa.

EXISTENTIELL VÄGLEDNING (COUNSELLING) HANDLAR OM att kunna möta en person med ett livsproblem som kan handla om en livskris eller konflikt, som upplever stress, oro eller nedstämdhet, eller att livet på annat sätt är svårt. Det handlar också om att hjälpa personen att undersöka och reflek- tera över hur denne har ordnat sitt liv och hur det hänger samman med livsproblemet. Det handlar slutligen om att stödja personen att återskapa ett egenvalt och mer hållbart liv där livsproblemet försvinner eller blir möjligt att hantera.
För att kunna genomföra existentiell vägled- ning måste man ha kunskaper i existensfi- losofi samt humanistisk och existentiell psykologi. Med detta som bas utvecklas fär- dighet att hjälpa en person att utforska sitt liv med hjälp av fenomenologisk samtalsmetod. Existentiell vägledning är inte samma sak som psykoterapi. Vägledning handlar om att ge stöd till en person som själv klarar av att undersöka och ta ansvar för sitt livsproblem i relation till sin livssituation. Psykoterapi handlar istället om att ge kvalificerad hjälp till personer som har ihållande och djup- gående psykiska problem som de inte kan hantera själva.

KURSEN VÄNDER SIG TILL personer med yrken där det mänskliga mötet står i fokus. Det kan vara socionomer, beteendevetare, personalvetare, sjuksköterskor, fysiotera- peuter, arbetsterapeuter eller motsvarande. Den lämpar sig även som vidareutbildning för psykologer, präster eller läkare. Andra yrkesgrupper kan också läsa kursen förut- satt att de uppfyller behörighetskraven.

KURSEN GES PÅ AVANCERAD NIVÅ och kan läsas som en fristående kurs om 30 hp. Den är möjlig att använda som en del av en ettårig magisterexamen. Kursen bygger på fyra delkurser om 7,5 hp som ges på halvfart under ett år. Under den första delkursen Människan i världen in- troduceras existensfilosofi som ett möj- ligt sätt att förstå människan i det nutida samhället. Under den andra delkursen Humanistisk och existentiell psykologi presente- ras olika teorier och begrepp som är viktiga för att förstå människan som en varande, blivande och meningsskapande unik person i gemenskap med andra människor. Under den tredje delkursen Existentiell väglednings- metod presenteras fenomenologiskt inrik- tad samtalsmetod och andra redskap som kan användas i existentiellt väglednings- arbete, samt perspektiv på hållbarhet och etik. Under den fjärde delkursen Tilllämpad existentiell vägledning, slutligen, genomför den studerande ett eget existentiellt vägled- ningsarbete under grupphandledning.

För att läsa kursen krävs kandidatexamen inom något av ämnesområdena socialt ar- bete, psykologi, sociologi, vårdvetenskap/ om- vårdnadsvetenskap, fysioterapi, folkhälso- vetenskap, alternativt psykologexamen, teolo- gie kandidatexamen, psykoterapeutexamen eller motsvarande.
Kursen har tagits fram i samarbete med Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT).

KURSANSVARIG:
Tomas Kumlin, 021 107066
tomas.kumlin@mdh.se
FOTO: Ron Mader, enligt CC, bilden har beskurits.