SEPT auktoriserar existentiella psykologer

SEPT auktoriserar existentiella psykologer

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) auktoriserar existentiella psykologer. Enligt nedan uppställda kravspecifikation auktoriseras legitimerade psykologer som genomgått kompletterande utbildningar i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi.

Hur man blir auktoriserad existentiell psykolog

1. Samtliga som i Sverige auktoriseras som existentiella psykologer skall vara legitimerade psykologer. Legitimationsfrågan prövas av Socialstyrelsen.

2. SEPT auktoriserar psykologer som förutom sin tidigare utbildning till legitimerad psykolog har en existentiell påbyggnad motsvarande ytterligare minst 30 hp. Denna skall omfatta teorikurser i existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi på avancerad nivå. En individuell prövning av den sökandes meriter görs alltid. Därtill tillkommer existentiell handledning på minst två enskilda fall som skall omfatta minst 20 timmar i individuell handledning eller 40 timmar i grupphandledning. Handledare ska vara godkänd av SEPT. Samtliga kurser och handledningsmoment skall vara examinerade och godkända.

3. SEPT driver kurser som ger möjlighet att skaffa sig ovan nämnda existentiella påbyggnad. Man kan också skaffa sig denna påbyggnad genom studier vid universitet eller annat utbildningsinstitut i Sverige eller utomlands. SEPT åtar sig att bedöma om kurser hos andra utbildningsanordnare motsvarar de krav SEPT ställer.

4. Den som ansöker om auktorisation måste skicka följande till auktorisationsansvarig: a) intyg på legitimation till psykolog; b) betygsutdrag, kursplaner och litteraturlistor för de kurser som åberopas som existentiell påbyggnad; c) intyg på genomförd handledning. Dessa dokument kan man få genom att kontakta det lärosäte eller den utbildare som stått för utbildningarna eller handledningen i fråga.

5. För att man skall kunna auktoriseras krävs medlemskap i SEPT.

6. Den som har gjort en ansökan och bedöms uppfylla alla villkor ovan kan bli ”auktoriserad existentiell psykolog” i SEPT. För att bli auktoriserad erlägger man en administrativ avgift om 700 kronor inklusive moms och erhåller ett auktorisationsbevis.

7. För den som vill stå på SEPTs lista över auktoriserade existentiella psykologer på hemsidan tillkommer en administrativ avgift på 500 kronor inklusive moms per år.

Vill du veta mer eller ansöka om auktorisation kontakta auktorisationsansvarig Vic Advani